ตัวชี้วัดย่อย : เหตุภัยพิบัติธรรมชาติ - ดินถล่ม (SOE65)